Algemene Voorwaarden voor diensten van Luyten.Website

Artikel 1: Algemeen

Wouter Luyten, Doornzele Dries 29/A, 9940 Evergem, België, met ondernemingsnummer BE 0882.753.745 (“Luyten.Website”) is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Luyten.Website van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Luyten.Website. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Luyten.Website.

Artikel 2: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van één (1) jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste zestig (60) dagen voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. 

Artikel 3: Prijzen

Prijzen welke door Luyten.Website in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Luyten.Website meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 8 uur tot 17 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen. Voor sommige diensten (bv. domeinnamen) is het in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk dat de leverancier een hogere prijs vraagt omwille van bijzonderheden (bv. gegeerde domeinnamen of domeinnamen met een beperkt aantal tekens, …). Alle prijzen zijn exclusief BTW. Luyten.Website behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. De klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website van Luyten.Website. In geval van tariefverhoging, zal de klant de toepassing van het nieuwe tarief mogen weigeren en zijn contract opzeggen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van 7 werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de factuur met de prijsverhoging. Wanneer Luyten.Website misbruik door de klant vaststelt bij promoties behoudt Luyten.Website zich het recht voor om de normale prijzen voor deze dienst te factureren.

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen 

De door Luyten.Website opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Luyten.Website en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1% per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EURO. Verder zal voor elke verstuurde herinnering een administratiekost van 10 EURO worden aangerekend. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, alsook kosten voor heractivatie na opschorting van de dienstverlening, zullen worden gedragen door de klant. Indien een factuur die op de vervaldag niet is betaald diensten omvat zoals domeinnamen en/of hosting accounts of opties op hosting accounts, dan zullen deze diensten niet worden verlengd en na verstrijking van de abonnementsperiode worden verwijderd. De klant staat hierbij zijn recht af om enige schadevergoeding van Luyten.Website te claimen.

Artikel 5: Levering van Software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door Luyten.Website voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Luyten.Website wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Luyten.Website leiden. Geen enkele overeenkomst met Luyten.Website brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. Luyten.Website of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen en activiteit van webhosting

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van Luyten.Website onder de URL www.Luyten.Website, en verklaart dat Luyten.Website hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.

Luyten.Website draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz…

De klant zal Luyten.Website telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Luyten.Website of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Luyten.Website. Op eerste verzoek van Luyten.Website zal de klant Luyten.Website hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Luyten.Website die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door Luyten.Website ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Luyten.Website alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Luyten.Website te claimen. Zo laat Luyten.Website bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Luyten.Website activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Artikel 8: Activiteit van Webhosting

De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.Luyten.Website evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

In geen geval is Luyten.Website aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Luyten.Website kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Luyten.Website netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Luyten.Website. Luyten.Website zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Luyten.Website gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Luyten.Website volgens of in verband met een met de Luyten.Website gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens 

Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Luyten.Website, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Luyten.Website tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Luyten.Website toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: Info@Luyten.Website. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen en aanpassen, via de website op het adres http://www.Luyten.Website/klant). Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Luyten.Website behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11: Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Luyten.Website voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Luyten.Website. Indien een bepaling van een met Luyten.Website gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Luyten.Website worden meegedeeld.  

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid 

Op alle overeenkomsten gesloten met Luyten.Website is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Luyten.Website zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Gent.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Luyten.Website en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Luyten.Website of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luyten.Website de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van Luyten.Website of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.  Luyten.Website staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Luyten.Website geleverde producten en/of resultaten van de diensten. 

Laatste aanpassing op vrijdag 16 december 2016.

Pin It on Pinterest